SPEŁNIJ MARZENIE

regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

promującego książkę pt. „Maybe someday” autorstwa Colleen Hoover (zwany dalej Regulaminem)

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Wydawnictwo Otwarte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-513), przy ul. Smolki 5/302, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258848, NIP: 677-227-02-57, REGON: 120262709, wysokość kapitału zakładowego: 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych, będąca wydawcą książki autorstwa Colleen Hoover pt. Maybe Someday, zwana dalej Organizatorem.
 2. Celem Konkursu jest promocja książki pt. Maybe Someday, zwanej dalej Książką, oraz zebranie listów do stworzenia e-booka składającego się z wybranych prac nadesłanych przez Uczestników Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wydania e-booka, jeżeli jego wydanie z uwagi na liczbę lub treść nadesłanych listów uzna za niemożliwe lub niecelowe.
 3. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść niniejszego Regulaminu, prawidłowy przebieg Konkursu, wydanie nagród konkursowych oraz ewentualne reklamacje.
 4. Konkurs organizowany jest w okresie od 13 maja do 13 czerwca 2015 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu pochodzące od Organizatora, a publikowane na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem: www. maybesomeday.pl, dalej zwaną Stroną Internetową.
 6. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
 7. Udział w Konkursie jest w pełni dobrowolny.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, o ile w dniu przystąpienia do Konkursu posiada ukończone 15 lat.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez osobę niepełnoletnią może dokonać się wyłącznie za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
 3. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu przez osoby zainteresowane uczestnictwem. Zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia,
  2. jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub jest osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, której rodzice lub inni opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w Konkursie,
  3. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Pracy konkursowej oraz że nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności, które ograniczałyby lub wyłączały jego prawa do Pracy konkursowej,
  4. udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie i rozpowszechnianie Pracy konkursowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  5. spełnia pozostałe warunki udziału w Konkursie.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, decyzją Organizatora nastąpi dyskwalifikacja Uczestnika, o czym zostanie on pisemnie poinformowany. Od przedmiotowej decyzji odwołanie nie przysługuje.

III. Zasady Konkursu i warunki udziału

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest napisanie pracy literackiej, zwanej dalej Pracą bądź Listem, w formie LISTU z niedalekiej przyszłości, adresowanego do niego samego. W Liście Uczestnik określa swoje największe marzenie, które zrealizował w ciągu nadchodzącego roku, wskazując sposób jego realizacji i opisując swoje życie po zmianie.
 2. List powinien być napisany w języku polskim. Objętość Pracy nie może przekraczać 4000 znaków ze spacjami.
 3. Każdy z Uczestników może opublikować dowolną liczbę Prac z zastrzeżeniem, że jedna osoba (imię, nazwisko i adres, numer telefonu) może wygrać jedną nagrodę w Konkursie.
 4. 4. Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest nabycie przez Uczestnika przed rozpoczęciem Konkursu lub w czasie jego trwania, nie później jednak niż do 13 czerwca 2015 r., książki pt. Maybe Someday autorstwa Colleen Hoover w salonie Empik lub za pośrednictwem księgarni internetowej zlokalizowanej pod adresem www.empik.com i zachowanie dowodu zakupu Książki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dowodu zakupu Książki na dowolnym etapie Konkursu poprzez zobowiązanie Laureata do przesłania na adres mailowy Organizatora zdjęcia lub skanu dowodu dokonania zakupu.
 6. Konkurs przeprowadzany będzie za pośrednictwem Strony Internetowej. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej, zwanego dalej Formularzem. Prawidłowa rejestracja wymaga podania imienia, nazwiska, nicku, daty urodzenia oraz aktualnych informacji dotyczących nazwy miejscowości zamieszkania, telefonu i adresu mailowego Uczestnika.
 7. Praca konkursowa wraz z Formularzem powinny być opublikowane przez Uczestnika na Stronie Internetowej nie później niż do dnia 13 czerwca 2015 roku do godziny 23.59.
 8. Z chwilą wysłania Formularza zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz celów marketingowych, reklamowych i informacyjnych.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 10. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań konkursowych.

IV. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodą główną, zwaną dalej Nagrodą Główną, jest jedna nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na realizację marzenia. Nagroda Główna zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości podatku, jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany będzie potrącić i odprowadzić Organizator Konkursu. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie.
 2. Nagrodami rzeczowymi, zwanymi dalej zbiorczo Nagrodami Rzeczowymi, są:
  1. 10 kart podarunkowych na zakupy w sklepach marki modowej Medicine, każda o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100),
  2. 30 zestawów kosmetyków marki Lirene, każdy o wartości 89 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  3. 20 koszulek z nadrukiem Maybe Someday,
  4. 10 Książek.
 3. Nagrody Rzeczowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą przyznawane pojedynczo lub w formie zestawów złożonych przez Organizatora.
 4. O rozstrzygnięciu Konkursu i wyborze Zwycięzcy, laureata Nagrody Głównej, zadecyduje Komisja Konkursowa w składzie:
  1. Monika Frankiewicz,
  2. Magdalena Jankowska,
  3. Maciej Migda,
 5. Rozstrzygnięcie co do Nagród Rzeczowych nastąpi w drodze głosowania internautów prowadzonego na Stronie Internetowej.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
 7. Laureat może zrzec się nagrody. W przypadku zrzeczenia się wygranej, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady nagrody, które nie powstały z jego winy.

V. Kryteria oceny Prac Konkursowych, sposób i termin rozstrzygnięcia Konkursu

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 13 lipca 2015 r. do godziny 13.00 poprzez publikację listy laureatów Konkursu na Stronie Internetowej. Ponadto do laureatów Konkursu Organizator prześle informację o wynikach Konkursu drogą mailową na adres email podany przez Uczestników w Formularzu.
 2. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej Zwycięzcą, zostanie osoba, która zdaniem Komisji Konkursowej w najbardziej poruszający sposób opisze swoje marzenie, uzasadniając pragnienie jego spełnienia.
 3. Komisja Konkursowa dokona oceny opublikowanych Prac konkursowych, biorąc pod uwagę:
  1. adekwatność treści Pracy konkursowej do tematyki Konkursu podanej przez Organizatora,
  2. oryginalność przekazu,
  3. poprawność językową.
 4. Komisja Konkursowa może podać do publicznej wiadomości pisemne uzasadnienie swojego wyboru, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin.
 5. Laureatami Nagród Rzeczowych zostaną Uczestnicy, których Prace zdobędą w głosowaniu internautów największą liczbę polubień.
 6. Na Listy będzie można oddawać ważne głosy od dnia 13 maja 2015 r. do dnia 13 czerwca 2015 r. do godziny 23.59. W ciągu 1 dnia ten sam użytkownik może oddać tylko jeden głos na tę samą Pracę konkursową poprzez jej polubienie. Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu jest posiadanie profilu na portalu społecznościowym Facebook.
 7. Nagroda Główna (pieniężna) zostanie przesłana na rachunek bankowy wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od podania Organizatorowi numeru rachunku, ustalonego w wyniku wymiany korespondencji mailowej między Organizatorem a Zwycięzcą.
 8. Nagrody Rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora pocztą w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na adresy laureatów, ustalone w wyniku wymiany korespondencji mailowej między Organizatorem a laureatami.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez laureata błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody w miejscu wskazanym w ust. 8 powyżej.

VI. Prawa autorskie do Pracy konkursowej

 1. Wraz z przesłaniem Pracy konkursowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i niezależnie od zdobycia nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie i rozpowszechnianie Pracy konkursowej w całości lub we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi materiałami, w nieograniczonej liczbie wydań lub innych rozpowszechnień, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym sporządzanie egzemplarzy na wszelkich znanych nośnikach, w szczególności cyfrowych (w tym e-book, audiobook i inne formy publikacji elektronicznej), drukarskich, na taśmie światłoczułej, na wszelkich znanych nośnikach elektronicznych, magnetycznych, optycznych, laserowych oraz innych urządzeniach obejmujących w szczególności płyty CD, karty chipowe, odtwarzacze multimedialne, w tym telefony komórkowe;
  2. wprowadzenie do obrotu w Polsce i za granicą egzemplarzy zwielokrotnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, we wszelkich kanałach dystrybucji, bez względu na grupę odbiorców, a w szczególności poprzez sieci handlowe, sprzedaż kioskową, inserty z prasą, sprzedaż wysyłkową i bezpośrednią, a także poprzez bezpłatne rozdawnictwo;
  3. publiczna prezentacja;
  4. publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na zasadach dostępu czasowego, jak i pobrania na żądanie, w tym na zasadach dostępu czasowego, jak i do pobrania na żądanie w celu zapisania w pamięci komputera lub jakiegokolwiek innego urządzenia umożliwiającego odczytanie lub odtworzenie pobranej treści;
  5. odpłatne i nieodpłatne udostępnianie dla przedruku w prasie codziennej oraz magazynach;
  6. rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w Internecie, oraz innych mediach, takich jak w szczególności teletekst, WAP, GSM, SMS, MMS;
  7. nieodpłatne udostępnianie we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora oraz w mediach.
 2. Licencja, o której mowa w poprzednim ustępie, zostaje udzielona na czas określony 5 lat. Jeśli najpóźniej na 3 miesiące przed upływem okresu licencyjnego, o którym mowa w poprzednim zdaniu, do Organizatora nie wpłynie od Uczestnika informacja o zakończeniu licencji, okres licencyjny ulegnie przedłużeniu o kolejnych 5 lat.
 3. Wraz z przesłaniem Pracy konkursowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnik upoważnia Organizatora do udzielania innym podmiotom sublicencji i zezwoleń na korzystanie z Pracy w całym zakresie udzielonej licencji.
 4. Wraz z przesłaniem Pracy konkursowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu Pracy publiczności w postaci cyfrowej (takiej jak e-book, audiobook) i drukowanej.
 5. Z tytułu udzielenia licencji i sublicencji, o których mowa powyżej, jak i z jakiegokolwiek innego tytułu, wywiedzionego w związku lub przy okazji uczestnictwa w Konkursie, Uczestnikom, w tym Zwycięzcy, nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz wskazanie roszczeń.
 3. O zachowaniu terminu reklamacji określonego w ust. 1 powyżej decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora. Reklamacje, które wpłyną po upływie terminu, nie będą rozpatrywane. Pozostawienie reklamacji bez rozpoznania oznacza wyczerpanie trybu reklamacyjnego.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od jej wpływu do Organizatora.
 5. O decyzji Organizatora w przedmiocie rozpoznania reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym.
 6. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na:
  1. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania laureatów oraz przyznawania, wydawania, odbioru nagrody. Administratorem bazy danych zawierającej dane osobowe, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Organizator,
  2. opublikowanie przez Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika lub laureata Konkursu na Stronie Internetowej.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie swoich danych osobowych przez Uczestnika i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora jest dobrowolne, lecz jego brak uniemożliwia udział w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody nawet w przypadku spełnienia innych wymagań konkursowych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i zasady Konkursu określone na Stronie Internetowej zlokalizowanej pod adresem www.maybesomeday.pl są jedynymi obowiązującymi wytycznymi określającymi zasady Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia, w tym do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 3. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć w pierwszej kolejności do ich ugodowego rozwiązania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie zasad i umieści nową wersję Regulaminu.
 5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.